HOME      CATALOGUE       HIGHLIGHTS      BIDDING FORM       CONDITIONS       CONTACTS

Oksjonil osalemine

Oksjonil osalemiseks tuleb pakkujatel end eelnevalt registreerida. Oksjonile registeerimisel tidab pakkuja vastava registreerimise vormi, milles ta kinnitab, et ta on tutvunud kesolevate oksjonitingimustega ning kohustub neid titma.

Oksjonile registreerumiseks on pakkuja kohustatud esitama oksjonipidajale (viimase palvel) isikut tendava dokumendi.

Oksjonile registreerumisel vljastab oksjonipidaja pakkujale kaardi, millel on mrgitud pakkuja number. Pakkuja on kohustatud jlgima, et talle vljastatud numbriga ei teeks pakkumisi kolmandad isikud.

Pakkuja saab oksjonile registreeruda oksjonimajas kohapeal kuni oksjoni alguseni, v.a. eelneva kirjaliku pakkumise ja telefonipakkumise korral, millisel juhul saab oksjonile registreeruda oksjonikorraldaja kodulehekljel internetis kuni ks (1) pev enne oksjoni toimumist.

Oksjoni viib lbi oksjonipidaja.

Pakkumine

Pakkumisi vib teha pakkuja isiklikult kas oksjonisaalis, eelnevalt kirjaliku pakkumisega vi oksjoni ajal telefonipakkumisega. Kui pakkujal ei ole vimalik teha pakkumist isiklikult helgi lalnimetatud viisil, vib pakkuja paluda oksjonipidajal teha pakkumine enda eest.

Oksjonimaja ei vastuta telefonihenduse kvaliteedi eest.

Pakkumine algab oksjoni kataloogis osutatud alghinnast.

Oksjonipidaja otsustab pakkumise sammu suuruse. Pakkuja, kes teeb kige krgema pakkumise loetakse eseme ostjaks. Oksjonipidaja poolt kinnitatud lplik ostuhind (haamrihind) on ostja jaoks siduv. Oksjonipidajal on igus vaidluste tekkimise korral otsustada eseme mgi thistamine vi koheselt uue pakkumise korraldamine.


Oksjonimaja ei avalda eseme mja nime selle ostjale ja vastupidi.


Asjaolude ilmnemisel, mis vivad takistada esemete mki oksjonil, vib oksjonipidaja oksjonilt maha vtta mistahes eseme vi muuta oksjonil mdavate esemete jrjekorda.

Ostuhind ja tasumise kord

Ostuhind on haamrihind, millele lisandub oksjonikorraldaja teenuse tasu 15% (buyer's premium).


Oksjonil ostetud eseme eest tasumine toimub oksjonikorraldaja poolt vljastatud arve alusel. Ostja kohustub tasuma ostuhinna hiljemalt kolme (3) tpeva jooksul arvates oksjoni toimumisest kas pangalekandega vi sularahas. Kik ostuhinna tasumisega seonduvad tiendavad kulud (sh. pangalekande kulud) kannab ostja.

Ese

Pakkujal on igus mgile pakutud ese enne oksjonit le vaadata ning selle seisukorraga tutvuda.

Eseme kirjeldused oksjoni kataloogis ning nende iseloomustus oksjoni toimumise ajal on tehtud oksjonipidaja parima teadmise kohaselt.

Pakkumise teinud ostja kinnitab sellega, et ta on esemega tutvunud ja on teadlik ostetava eseme seisukorrast. Tal ei ole igus esitada oksjonijrgselt oksjonikorraldaja vastu pretensioone.


Oksjonipidaja ei kanna vastutust oksjonil mdavate esemete autentsuse ega ekspertiisiaktide igsuse eest.

Eseme raviimine


Ostja kohustub korraldama ostetud eseme raviimise oksjonimajast seitsme (7) tpeva
jooksul prast ostuhinna tasumist.


Juhul, kui ostetud eset ei ole ettenhtud aja jooksul ra viidud, loetakse ostja ja oksjonikorraldaja vahel slmituks hoiuleping ning ostja kohustub tasuma oksjonikorraldajale hoiutasu summas viissada krooni (30 EUR) pevas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.


Kigi ostetud esemete raviimisega seotud toimingute eest (sh. pakkimine ja transport) vastutab ostja, v.a juhul kui ostja ja oksjonipidaja on kokku leppinud teisiti. Ostetud asjade Eesti Vabariigist vljaviimiseks vajalike lubade saamise eest vastutab ostja.

Participation in auction

Bidders shall prior register to the auction in order to participate. At the registration to the auction, the bidder shall complete a respective registration form, in which he warrants that he has examined these conditions of sale and shall obey them.

At the request of the auctioneer, the bidder should be able to provide an identity document for registration to the auction.

Upon registration to the auction, the auctioneer shall provide the bidder with a card, on which the bidders number is determined. The bidder is obliged to observe that third persons do not make bids with the number that is issued to him.


Bidder is entitled to register to the auction at the auction house until the beginning of the auction, except in case of prior written bids and phone bids, where it is possible to register at the auctioneers homepage in the internet up to one (1) day prior to the auction.

The auction shall be carried out by the auctioneer.

Bidding

Bids shall be made by the bidder in person either at the auction hall, with prior written bid or by phone bid at the time of the auction. If the bidder is unable to make a personal bid in none of the ways mentioned above, the bidder may ask the auctioneer to make the bid on his behalf.

The auction house shall not be responsible for the quality of the phone connection.

Bidding shall commence from the base price indicated in the auction catalogue.

The auctioneer shall decide the amount of the bid step. The bidder who makes the highest bid shall be considered the purchaser of the object. The final purchase price confirmed by the auctioneer (hammer price) shall be binding to the purchaser. In case of disputes, the auctioneer shall have a right to decide the annulment of the sale of the object or organise a new bid.

The auction house shall not reveal the name of the seller of the object to its purchaser and vice verse.

Upon appearance of circumstances, which may hinder the sale of objects at the auction, the auctioneer shall be entitled to withdraw any object from the auction or change the order of objects of sale at the auction.

Purchase price and payment

The purchase price is the hammer price, to which the buyers premium of 15% will be added.


Payment for the object purchased at the auction shall be made on the basis of an invoice issued by the auctioneer. The purchaser shall pay the purchase price for the purchased object within three (3) working days as of the auction either by bank transfer or in cash. All expenses related to the payment of purchase price (incl. bank transfer expenses) shall be incurred by the purchaser.

Object

The bidder shall have a right to examine the object offered for sale prior to the auction and access its condition.

Descriptions of the object in the auction catalogue and their characterization at the auction are made to the best of the auctioneers knowledge.

The purchaser who has made a bid warrants with it, that he has examined the purchased object and is aware of its condition. He shall have no right to present any claims against the auctioneer.

The auctioneer shall not bear responsibility for the authenticity of the objects of sale at the auction nor for the authenticity of experts reports.

Removal of the object

The purchaser shall be obliged to organise the removal of the purchased object from the auction house premises within seven (7) working days following the payment of the purchase price.

If the purchased object is not removed within the given period, a deposit contract is considered to be concluded between the purchaser and the auctioneer and the purchaser shall be obliged to pay to the auctioneer a storage fee in the amount of five hundred kroons (EUR 30) per day, unless agreed otherwise.

All expenses for activities related to the removal of the purchased object (incl. packing, transport) shall be paid by the purchaser unless the purchaser and the auctioneer have agreed otherwise. The purchaser is also responsible for getting the needed exporting licenses for exporting the purchased object out of the Estonian Republic.

HOME      CATALOGUE       HIGHLIGHTS      BIDDING FORM       CONDITIONS       CONTACTS

Created by LUXOV.COM